Sociální činnost (SČ) 75-41-M/01

Budova Pontassievská 3, Znojmo

Čtyřleté denní studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přijímáni jsou studenti po úspěšném ukončení ZŠ i s případnou změnou pracovní schopnosti. Absolventi nacházejí uplatnění jako výchovní pracovníci v sociálních zařízeních, v různých ambulantních i pobytových zařízeních, terénních službách i v managementu sociálních služeb. Absolventi studia mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách odpovídajícího zaměření. Ve vyšších ročnících (viz učební plán) si žáci volí z nabídky volitelných předmětů.

Učební plán 

Předměty povinné 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1 (anglický, německý) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
Cizí jazyk 2 (anglický, německý)   2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6)
Základy společenských věd   2 2 2 6
Dějepis 2 2     4
Zeměpis 2       2
Biologie 2 2 2   6
Chemie 2       2
Fyzika 2       2
Matematika 2 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 2 4 3 11
Informační a komunikační technologie 2 (2) 1 (1) 1 (1)   4 (4)
Sociální politika (+právo) 2 3 2 2 9
Učební praxe     3 4 7
Pedagogika 2 2 2 2 8
Hudební výchova 2 (1) 2 (1)     4 (2)
Výtvarná výchova 2 (1) 2 (1)     4 (2)
Pracovní praktikum   2 2   4
Volitelné předměty          
Volitelný předmět 1 (HV/VV/ODV)     2 2 4
Volitelný předmět 2       2 2
Volitelný předmět 3       2 2
Psychologie     2 2 4
Osobnostní a dramatická výchova 2 (2) 2 (2)     4
Odborná praxe 2 týdny 2 týdny 2 týdny 4 týdny  
Celkem 32 32 32 32 128

Učební plán (obor 75-41-M/012 - Výchovná a humanitární činnost-sociálně výchovná činnost - dobíhající obor)

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
1. Všeob. vzděl. předměty          
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Cizí jazyk druhý - 2 2 2 6
Dějepis 2 2 - - 4
Zeměpis 2 - - - 2
Základy společenských věd - - 2 2 4
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 2 - - - 2
Biologie 2 2 2 - 6
Matematika 2 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Hudební výchova 2 2 - - 4
Výtvarná výchova 2 2 - - 4
2. Odborné předměty          
Pedagogika a psychologie 2 2 1 3 4
Speciální pedagogika a humanitární výchova - 2 2 - 4
Osobnostní a dramatická výchova 2 2 - - 4
Technika administrativy 2 1 - - 3
Výpočetní a didaktická technika 2 1 1 - 4
Sociální politika - 2 1 - 3
Základy práva - 2 - - 2
Hudební výchova s metodikou - - 2 2 4
Výtvarná výchova s metodikou - - 2 2 4
Zdravotní tělesná výchova - - 2 2 4
Pracovní praktikum - - 2 2 4
Odborná praxe - - 3 4 7
3. Volitelný předmět - - - 2 2

Poznámky k učebnímu plánu:

 1. Disponibilní hodiny (32) byly využity především k posílení hodinové dotace některých předmětů. Dále byly využity k zavedení druhého cizího jazyka (anglického/německého), předmětu pracovní praktikum, volitelného předmětu 2 a volitelného předmětu 3.
 2. K posílení celkové hodinové dotace pro vzdělávací oblast jazykové vzdělávání bylo využito 5 hodin dotace pro vzdělávací oblast estetické vzdělávání; učivo stanovené v RVP v oblasti estetické vzdělávání je integrováno převážně v předmětu český jazyk a literatura, částečně v předmětu výtvarná výchova a částečně v předmětu základy společenských věd.
 3. Dle rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v RVP pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost jde závazně o zavedení jednoho cizího jazyka. Škola v rámci podpory jazykového vzdělávání využila 2 disponibilní hodiny pro posílení hodinové dotace prvního cizího jazyka (anglického/německého)a 6 disponibilních hodin bylo využito na zavedení druhého cizího jazyka (německého/anglického) od 2. ročníku.
 4. Při zahájení studia v 1. ročníku žáci volí cizí jazyk 1 (anglický/německý) a jsou děleni na skupiny podle pokročilosti. Od 2. ročníku je vyučován cizí jazyk 2.
 5. K posílení celkové hodinové dotace pro vzdělávací oblast společenskovědní vzdělávání bylo využito 3 hodinové dotace vzdělávací oblasti ekonomické vzdělávání; učivo stanovené v RVP v oblasti ekonomické vzdělávání je integrováno v předmětu základy společenských věd.
 6. Minimální hodinová dotace předmětu tělesná výchova dle RVP je v 1. až 4. ročníku 2 hodiny týdně; ve 3. ročníku je hodinová dotace posílena o 2 hodiny a ve 4. ročníku o 1 hodinu, neboť v obsahu učiva tělesná výchova je v těchto dvou ročnících integrováno učivo zdravotní tělesné výchovy.
 7. Číslo v závorce za číslem stanovujícím hodinovou týdenní dotaci předmětu udává počet hodin, kdy se třída na výuku předmětu dělí.
 8. Část učiva vzdělávací oblasti společenskovědní vzdělávání Člověk a právo je integrována v předmětu sociální politika ve 2. ročníku.
 9. Základní nabídka pro volitelné předměty 2 a 3:
  • jazyk německý – volitelný
  • jazyk anglický – volitelný
  • matematika – volitelná
  • základy společenských věd – volitelný
  • dějepis - volitelný
  • psychologie – volitelná
  • informační a komunikační technologie – volitelný
   Nabídka volitelných předmětů může být upravována dle aktuálního zájmu žáků a personálních podmínek školy. 
   Učební osnovy volitelných předmětů jsou přílohou tohoto dokumentu a tvoří jeho nedílnou součást.
 10. Nepovinné předměty (např. znakový jazyk, sborový zpěv, sportovní hry, cizí jazyk) jsou realizovány při dostatečném počtu přihlášených žáků a podle personálních a finančních podmínek školy.
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.