Jazyková škola

german english

Naše jazyková škola nabízí:

Jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického a německého jazyka

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky organizuje jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického a německého jazyka

Ve škol.roce 2018/19 otevíráme jednoletý jazykový kurz s denní výukou anglického jazyka  a německého jazyka. Tyto kurzy zahájí výuku v budově GPOA na ul. Přemyslovců 4.

Ke stažení:

Rozvrhy hodin pro jazykovou školu (formát PDF)

Organizace kurzu

Kurzy probíhají 5 dnů v týdnu, každý den 4 vyučovací hodiny (8:00 - 11:30 hod.), od 3. září 2018 do 29. června 2019. Základní vyučovací formou je vyučovací jednotka o délce 90 minut. Výuka se nekoná v době školních prázdnin a ve dnech státních svátků. Posluchači se připravují ke státním jazykovým zkouškám (základní a všeobecné) nebo k mezinárodním zkouškám (cambridgeské zkoušky FCE a CAE, Goethe-Zertifikat nebo Österreich Zertifikat z němčiny). Státní jazykové zkoušky z angličtiny a němčiny lze skládat přímo v naší jazykové škole na konci školního roku, na cambridgeské zkoušky se lze ve škole zaregistrovat a uplatnit slevu z ceny zkoušky. Při větším počtu přihlášených studentů i tyto zkoušky proběhnou v naší jazykové škole.

Všichni vyučující mají vysokoškolskou aprobaci pro výuku jazyků, konverzaci NJ vyučuje kvalifikovaná rodilá mluvčí NJ. Do jednoletého pomaturitního studia se MŮŽE ZAPSAT KDOKOLI, tedy nejen maturanti ze středních škol.

Po přijetí a zaregistrování přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/19 bude uchazeč písemně informován o výsledku přijímacího řízení nejpozději 15. 8. 2018. Přihlášku lze vyzvednout v kanceláři školy nebo ji vyplnit online. Přepokládá se vstupní znalost jazyka na úrovní A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přijatých přihlášek a naplnění povolené kapacity kurzu maximálně 18 studentů. Po obdržení rozhodnutí o přijetí musí uchazeč uhradit školné v plné výši nejpozději 24. 8. 2018. Teprve po zaplacení školného v plné výši se uchazeč stává studenem jazykového kurzu. Do kurzu lze přistoupit i v průběhu školního roku do naplnění kapacity maximálně 18 studentů a zaplacení poměrné části školného do konce školního roku.

Jazyková škola si vyhrazuje právo neotevřít roční intenzivní kurz Aj nebo NJ v případě, že nebude mít dostatek přihlášených studentů se zaplaceným školným do 24. 8. 2018. V takovém případě škola vrátí v plné výši již zaplacené školné.

ŠKOLNÉ na celý školní rok činí 20.000 Kč.

Úhrada školného na účet č. 86-4401380217/0100, variabilní symbol rodné číslo.

Ceny nezahrnují učebnice ani poplatky za zkoušky.

Pokud počet studentů v kurzu klesne pod úroveň rentability celého kurzu, navrhneme zbylým studentům navýšení platby nebo ukončení kurzu s návrhem na vrácení školného za neodučené hodiny do konce školního roku.

Cíle studia

Cílem programu je, aby absolventi pomaturitního studia dokázali samostatně a bezproblémově komunikovat v cizím jazyce v nejrůznějších životních situacích a aby ovládali veškeré gramatické struktury a slovní zásobu na příslušné jazykové úrovni. Získané dovednosti a poznatky tak absolventi mohou efektivně využít při svém dalším studijním nebo profesním rozvoji. Dalším cílem je umožnit našim studentům úspěšně složit mezinárodní zkoušku odpovídající jejich úrovni a vybranému jazyku, případně úspěšně vykonat státní jazykovou zkoušku.

Obsah studia

Studenti se učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému slovu, zdokonalují si svůj psaný projev, slovní zásobu, poslech, práci s textem a gramatické znalosti komunikativní metodou.
Studijní plán pomaturitního studia je pečlivě vypracován našimi kvalifikovanými učiteli tak, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita studia a příprava na mezinárodní jazykové certifikáty.

Obsahově se studium skládá z následujících modulů:

  • všeobecný jazyk – gramatika, konverzace, čtení, psaní, poslech, rozšiřování slovní zásoby - studijním materiálem je základní cizojazyčná učebnice;
  • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky – strategie, tipy, cílené procvičování, testování, pre-testing – doplňkové učebnice a studijní materiály;

Celkový počet hodin: cca 780 vyučovacích hodin. 

Učebnice: jsou přímo koncipovány pro výuku podle evropských jazykových standardů a pro přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám; dále jsou používány testy z minulých let a nové materiály. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně pomaturitního kurzu, na anglické učebnice je však poskytována 20 % - 25 % sleva.

Nabídka jazykových certifikátů a zkoušek

Naše jazyková škola připravuje pro žáky školy i pro zájemce z řad veřejnosti následující zkoušky a certifikáty:

  1. Přípravu pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) z anglického a německého jazyka
  2. Přípravu pro získání státní jazykové zkoušky základní B2 Společného referenčního rámce pro jazyky

Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.