Minimální preventivní program ve šk. r. 2016/2017

I. Úvod

Východiskem při tvorbě Minimálního preventivního programu pro letošní školní rok 2016/2017 se stala Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, jejímž nejvyšším cílem je minimalizovat vznik a i míru rizikového chování dětí a mládeže, výchova ke zdravému životnímu stylu, schopnosti zvládat zátěžové situace, psychosociálních dovedností a pozitivního sociálního chování dětí a mládeže. Dále pak Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže, aktualizované 11. října 2013, Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, aktualizovaný 11. října 2013, dlouhodobý program školní preventivní strategie a vlastní zkušeností, jichž jsme v oblasti primární prevence nabyli v uplynulých letech. Jelikož ani regionálně, ani typem nabízených studijních oborů nepatříme ke školám s vysokým počtem žáků, náležejících k rizikovým skupinám ze sociálně-patologického hlediska, čemuž odpovídá i každodenní praxe v oblasti nežádoucího chování žáků, volíme jako jádro své preventivní činnosti zejména aktivity primární prevence nespecifické. Jedná se tedy o aktivity, směřující ke zdravému životnímu stylu, především pak ke smysluplnému využití volného času dětí a mládeže a k zdravému sebeprosazení, řešení konfliktů a celkové komunikaci.

II. Charakteristika školy
Gymnázium a Střední pedagogickou školu, Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvkovou organizaci, navštěvují v tomto roce žáci jedenácti různých studijních oborů: Gymnázium čtyřleté, Gymnázium osmileté, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost, Pedagogické lyceum, Dálkové studium předškolní a mimoškolní pedagogika, Obchodní akademie, Informační technologie (ŠVP s názvem Informační technologie v ekonomice), Informační technologie (ŠVP s názvem Správce informačních systémů), Jazyková škola – anglický jazyk, Jazyková škola – německý jazyk. Nynější ne zcela běžné soužití několika typů škol v budovách na ulici Pontassievské, Přemyslovců či v budově odloučeného pracoviště na Dolní České, vytváří svébytného ducha této vzdělávací instituce, jenž spočívá v někdy i těžce vydobývaném souladu exaktního a humanitního, ba až umělecky a prosociálně zaměřeného přístupu ke světu a životu. V současné době studuje na naší škole celkem 1015 žáků, z nichž drtivá většina je starších 15 let. Na tento počet aktuálně připadá 77 interních pedagogů. Školu sice navštěvuje několik žáků ukrajinské a vietnamské národnosti, nicméně tito žáci jsou dobře aklimatizováni v českém prostředí i přímo v kolektivech svých tříd. Nejsou považováni za odlišné v důsledku svého původu, a proto dosud nenastal důvod vytvářet specifické preventivní programy proti xenofobii či rasismu. K primární prevenci těchto negativních jevů přispívá jednak zařazování témat multikulturní výchovy do jednotlivých vzdělávacích předmětů, jednak řada přednášek, besed a exkurzí. Škola disponuje řadou specializovaných odborných učeben. Nedílnou součástí školní budovy Pontassievská a Přemyslovců je též tělocvična a upravená plocha školního dvora, který slouží do jisté míry i jako odpočinková plocha pro žáky. V obou hlavních budovách je také otevřena prodejna občerstvení sloužící žákům a zaměstnancům školy v době volna a o přestávkách. Bezprostředně u prodejny se nachází rovněž relaxační zóna. Pro dodržování pitného režimu jsou v budovách instalovány také nápojové automaty s teplými i studenými nápoji. Žáci, pocházející z míst od Znojma vzdálenějších, se mohou ubytovat v domově mládeže na ulici Alšově. Výhodou pro pořádání besed, přednášek, kulturních akcí a tvořivých prezentací studentů je reprezentativní aula školy, která byla v minulých letech využívána především pro žákovská divadelní představení, koncerty pěveckého sboru, přednášky či semináře. Čím dál více využíváme také specializované učebny dramatické výchovy, kde v uvolněné atmosféře kromě povinné i volitelné výuky tohoto předmětu probíhají zážitkové akce s přespáváním pro žáky začínajících ročníků. Svým žákům nabízíme řadu nepovinných předmětů, jimž se mohou věnovat ve svém volném čase. Škola je otevřena též tvorbě individuálních studijních plánů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pro první ročníky pořádáme adaptační kurzy.

III. Analýza současného stavu

V těsné aktivní spolupráci pokračují současné obě výchovné poradkyně v budově Pontassievská, výchovný poradce v budově Přemyslovců a metodik prevence, a to zejména v konzultaci společných strategií, plánování a vzájemné podpoře společných akcí. Žáci využívají poradenských služeb výchovných poradců (např. adaptace na nové prostředí, otázky neprospěchu, osobní a sociální problémy, podmínky v rodině atd.), informačních (např. přestup na jiný typ školy, přehled oborů VŠ, VOŠ) a diagnostických. Řešení problémů nacházíme společně se žáky, rodiči i vyučujícími. Konzultačních hodin využívají žáci i jejich rodiče. Nadále pokračujeme ve spolupráci s PPP Znojmo (zejména oblast profesionální orientace) a s dalšími odbornými odborných institucích. Průběžně probíhá zpracování sociogramů, které často pomáhají odhalit či potvrdit příčinu problémů ve třídě a umožňují vzájemnou komunikaci mezi žáky a třídním učitelem. Třídní učitelé organizují třídnické hodiny alespoň jednou za měsíc, v nichž se věnují kolektivu třídy a problémům svých žáků. Žáci se zapojují do různých charitativních akcí, pravidelnou akcí se stal „Květinový den“ Ligy proti rakovině. Tak prokazují empatii a humánnost s druhými. Velkou pomocí v primární prevenci rasismu, xenofobie a nebezpečného vlivu sekt jsou přednášky, besedy a exkurze, pořádané v rámci předmětu Základy společenských věd a Občanská nauka a Speciální pedagogika. Z hlediska primární prevence nejrozsáhlejší a nejvýznamnější akcí byly i letos adaptační kurzy prvních ročníků v Národním parku Podyjí a Staré vodárně. V uplynulém školním roce jsme registrovali jisté problémy. Problémy s kouřícími studenty, které bylo možno vídat s cigaretou před i po vyučování či během polední pauzy před areálem školy, jsme dosud nevyřešili a ani neočekáváme, že od kouření odradíme šestnáctileté a starší lidi, kteří s tímto návykem již začali dříve. Nicméně klesá počet studentů, kteří kouří v bezprostřední blízkosti vchodu do školy. V uplynulém roce jsme zaznamenali několik případů patologie ve vrstevnických vztazích, které by mohly přerůst ve vyloučení z kolektivu. Z tohoto hlediska byl pro nás školní rok 2015/2016 dobou pozorování a diagnostikování, na něž hodláme navázat nenásilnými programy pro stmelení kolektivu, zlepšení komunikace mezi spolužáky apod.

IV. Garant minimálního preventivního programu a spolupracovníci
Garantem programu je PhDr. Jan Navrátil, školní metodik prevence. Součinnost prokazuje RNDr. Leoš Gretz, ředitel školy, jež poskytuje podklady k vyhotovení minimálního preventivního programu, konzultace a hodnocení akcí. PhDr. Dana Dočkalová, výchovná poradkyně pro střední školu, Mgr. Eva Barnetová, výchovná poradkyně pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, sídlící v budově na Pontassievské, PaedDr. Jindřich Jansa, výchovný poradce pro obory sídlící v budově Přemyslovců, poskytují konzultace řešení veškerých problémů v oblasti prevence, konzultace minimálního preventivního programu, pomoc s organizací akcí, týkajících se primární prevence, s fotodokumentací. Mgr. František Štěpnička, Mgr. Marek Benda, správci sítě a učitelé informatiky tvoří web, čímž pomáhají s propagací našich společných akcí. Součinnost prokazují rovněž třídní učitelé, kteří konzultují řešení problémů jednotlivých žáků i třídních kolektivů, případně zajišťují účast a pomoc při organizaci akcí nespecifické primární prevence.

V. Propagace

Na webu školy jsme umístili minimální tento preventivní program. O uskutečněných i plánovaných akcích informujeme zejména na hlavní internetové stránce naší školy, příležitostně i v místním tisku. Propagaci všeho výše zmíněného nám slouží také nástěnka na frekventované chodbě v obou hlavních budovách školy. Konzultační hodina školního metodika prevence je v pondělí od 11:45 do 12:30 nebo dle individuální dohody.

VI. Spolupráce s vybranými odborníky a dalšími organizacemi, adresář
Okresní metodik prevence: Mgr. Petra Špačková, tel. 515 260 077, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Jana Palacha6, Znojmo.
Psycholog: Mgr. Soňa Ludvíková, tel. 515 260 077, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Jana Palacha 6, Znojmo.
Psychiatr: MUDr. Petra Hartová, tel. 515 250 651, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo.
Lékař pro děti a dorost: MUDr. Petr Bloudíček, tel. 515 215 277, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo.
Oddělení sociálně – právní ochrany dětí: Mgr. Ivana Pluskalová, tel. 515 216534, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Náměstí Armády 8, Znojmo.
Policie ČR, obvodní oddělení: Mgr. Bc. Petr Pokorný, tel. 974 641 606, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Pražská 59, Znojmo.
Městská policie: Mgr. Petr Hladký, tel. 739 389 084, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Jana Palacha 2, Znojmo.
Společnost Podané ruce, Kontaktní centrum Netopeer: Mgr. Zuzana Protivínská, tel. 777 916 270, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Horní Česká 4, Znojmo.
Středisko výchovné péče Labyrint: Mgr. Marcela Krutišová, tel. 778 705 133, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Obroková 7, Znojmo.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna, Mgr. Robert Knebl, tel. 731 626 147, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Masarykovo náměstí, Znojmo.

VII. Cíle MPP pro školní rok

Rozšířit preventivní akce specializované na šikanu a kyberšikanu.
Rozšířit a zdokonalit programy pro stmelení kolektivu a komunikaci ve třídě.
Neformálně spolupracovat a vytvářet optimální sociální klima školy (adaptační kurzy).
Využívat působení vrstevníků, třídního učitele a rodičů při formování postojů, sociálního chování a jednání (nástěnka, třídní schůzky, adaptační kurzy).
Nabídnout možnosti zdravého životního stylu (tvořivé dílny, zážitkové programy, filmová a divadelní představení, exkurze, nepovinné předměty, projektový den).
Seznámit se prostřednictvím adaptačního pobytu či netradičních technik a prožitkové pedagogiky (psychohry, sociální techniky komunikace).
Nabídnout kreativní volnočasové aktivity (nepovinné předměty).
Informovat pravdivě a nenásilně o patologických jevech kouření a drogové závislosti (besedy s odborníky, příležitostná distribuce informačních brožur, nástěnka).
Seznámit a praktikovat techniky odmítání v programech prevence kouření na nižším gymnáziu (techniky odmítání).
Podporovat zdravé sociální učení, zpětná vazba učitel – žák – rodič, (odbourávat stres v obávaných předmětech, adaptační kurzy, třídnické hodiny, další vzdělávání pedagogů pro konkrétní třídy (dotazníky, rozhovory, zážitkové programy pro třídní kolektiv).
Monitorovat vztahy ve třídách a individuální problémy žáků (třídnické hodiny, rozhovor, konzultační hodiny školního metodika prevence a výchovných poradců, dotazník, adaptační pobyt, sociogramy).
Spolupracovat s volnočasovými agenturami na přípravě adaptačních pobytů a dalších akcí.
Využívat poradenských služeb pedagogicko - psychologické poradny, střediska výchovné péče, kontaktního centra, atd. při řešení problémů a přípravě preventivních programů (konzultace).

VIII. Časový harmonogram MPP ve školním roce 2016/2017

Září
- Adaptační kurzy pro začínající třídy v NP Podyjí, Staré vodárně.
- Evaluace adaptačních pobytů.
- Nabídka volnočasových kurzů střediska volného času, získání vedoucích kurzů.
- Spolupráce školního metodika prevence, výchovných poradců a třídních učitelů.
- Vytvoření minimálního preventivního programu.
- Realizace elektronického výkaznictví.
Říjen
- Spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou.
Listopad
- Den otevřených dveří školy.
- Schůzka rodičů (adaptace prvních ročníků, odezva na adaptační kurzy, Rada rodičů, Studentský parlament).
- Možnost konzultace rodičů se zástupcem kontaktního centra.
- Maturitní plesy (odezva rodičů na preventivní aktivity).
Prosinec
- Právní vědomí – beseda s pracovníkem odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
- Maturitní ples (posouzení klimatu školy rodiči závěrečného ročníku).
Leden
- Den otevřených dveří školy.
Únor
- Příprava divadelních představení pro děti mateřských a základních škol.
- Poruchy příjmu potravy – beseda s pracovníkem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, případně pracovníkem sdružení Anabell.
Březen
- Já a trestná činnost v kontextu drogové závislosti – beseda s pracovníkem vězeňské služby.
Duben
- Třídní schůzky (evaluace akcí rodiči).
Květen
- Pohyb v kyberprostoru, obtěžování a kyberšikana - beseda s pracovníkem městské policie.
- Činnosti městské policie – beseda s pracovníkem městské policie.
Červen
- Realizace preventivního projektu zdravého stravování.
- Předběžná evaluace minimálního preventivního programu, upřesnění cílů na další školní rok.
Během celého roku se studentům nabízejí různé volnočasové akce, účast na seminářích, přehlídkách, soutěžích.

IX. Finanční podpora aktivit minimálního preventivního programu
Na některé aktivity čerpáme finance z provozních prostředků školy. Další pořádané akce přednášky, exkurze apod. hradíme za spoluúčasti rodičů, částečně z příspěvků sdružení rodičů a přátel školy. Při pořádání besed využíváme též bezplatných nabídek organizací.

X. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště představuje kabinet pedagogické praxe, v němž zároveň sídlí školní metodik prevence s výchovnou poradkyní a další kolegyní z pedagogického sboru. Konzultační hodiny uvedených členů školního pedagogického pracoviště se nepřekrývají. Oba další výchovní poradci školy využívají samostatně místnost, v níž sídlí.

XI. Řešení přestupků

Při řešení přestupků se řídíme školním řádem: http://www.gpoa.cz/images/dokumenty-2016-17/skolni-rad-2016-17.pdf, s nímž jsou seznámeni všichni žáci i rodiče. Vyučující mají k dispozici na školní síti intranetu krizový postup v případě řešení výskytu návykových látek, postup při zvládnutí skupinového násilí, schéma první pomoci při řešení počátečního stádia šikanování, zásady preventivního postupu vůči šikaně a návod, jak poznat, že dítě bere drogy.

XII. Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence

Strategické dokumenty:
„Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018“,
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky "Zdraví pro všechny v 21. století" (usnesení vlády č. 1066/2002 Sb.),
Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018.
Zákony:
č.561/2004 Sb. (Školský zákon),
č.563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících),
č.383/2005 Sb. (změna 106/2002) o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péci ve školských zařízeních),
č.379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami).
Vyhlášky:
č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři,
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (soubor pedagogicko-organizačních informací č. j. 12295/2005-20).
Metodické pokyny: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže, aktualizované 11. října 2013,
Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, aktualizovaný 11. října 2013,
25 884/2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané.

Podklady školy:

Školní rád (Klasifikační řád), Krizový plán školy (viz níže), Zápisy z jednání při řešení přestupků - třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagogická rada, lékař, Policie ČR atd.

Příloha: Krizový plán školy
Konzumace tabákových výrobků ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.
(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

Konzumace alkoholu ve škole

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. (7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.
(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
(10) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
(12) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
(13) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Nález alkoholu ve škole

(1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. d) Zpracují stručný záznam o události. (2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

Konzumace OPL ve škole

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. (3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. (4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. (5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. (6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. (7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. (8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. (9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). (10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. (11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. (12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. (13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. (14) V případě podezření na intoxikaci žáka, může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. (15) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Distribuce OPL ve škole

(1) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. (2) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. (3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. (4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. (5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

Nález OPL ve škole

A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. (3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. (4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. (3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. (4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. (5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: (1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. (2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. (3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

Nahlášení krádeže žákem

(1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. (2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. (3) V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

Vznik škody
(1) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. (2) V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. (3) V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

Minimální preventivní program zpracoval PhDr. Jan Navrátil, školní metodik prevence.

 

© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.